Bố trí việc làm với hệ Cử tuyển

Ngày phản ánh: 01/11/2020
Địa điểm diễn ra: Nguyên Bình

Tôi thấy một số em học xong hệ cử tuyển đã 3, 4 năm tuy nhiên chưa được bố trí việc làm theo quy định. Vậy việc bố trí việc làm cho các em đó trong thời gian tới như thế nào?

UBND Nguyên Bình trả lời ý kiến của bạn như sau: - Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết 18-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Trong giai đoạn 2015-2021; UBND huyện thực hiện tinh giảm 10% biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW; - Thực hiện đề án sắp xếp, cơ cấu, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, trong thời gian qua UBND huyện chưa có biên chế để tuyển dụng công chức, viên chức. Sau khi thực hiện tinh giản đủ 10% biên chế theo quy định và thực hiện sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm, vị trí việc làm, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu vị trí cần tuyển, UBND huyện sẽ tiến hành thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức theo các quy định hiện hành.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận