Trường PTDTNT huyện trực thuộc phòng GD&ĐT hay Sở GD&ĐT

Ngày phản ánh: 08/09/2020
Địa điểm diễn ra: Nguyên Bình, Cao Bằng, Việt Nam

Theo nghiên cứu văn bản thì hiện nay trường PTDTNT huyện trực thuộc phòng GD&ĐT ( theo thông tư 01/2016/TT-BGDĐT) nhưng hiện nay tất cả trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện của Cao Bằng trực thuộc Sở GD&ĐT. Xin câu trả lời từ các cấp có thẩm quyền

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được ý kiến phản ánh: “Theo nghiên cứu văn bản thì hiện nay trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo (theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT) nhưng hiện nay tất cả các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện của Cao Bằng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin câu trả lời của các cấp có thẩm quyền”. Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng trả lời ý kiến phản ánh trên như sau: Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó tại Khoản 12, Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định: Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc, gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp,...; trường phổ thông dân tộc nội trú, ... và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao việc quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày 21/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, trong đó tại Khoản 3, Điều 9 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông. Ngày 22/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (hiệu lực thi hành từ 07/7/2020) quy định Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 12, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP. Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận