Chế độ chính sách

Ngày phản ánh: 29/12/2022
Địa điểm diễn ra: Vĩnh quang thành phố cao bằng

Như thế nào thì gọi là không đủ thủ tục để thanh toán hỗ trợ gia đình chính sách đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Đã có xác nhận của sở lao Động thương Binh xã Hội nơi quản lý mộ. Vẫn chưa đủ căn cứ để thanh toán chế độ cho gia đình chính sách. Tất cả giấy tờ thì gia đình không thể tự làm ra được. Gia đình đã mất mát to lớn để nước nhà việt nam được độc lập. Để có ngày hôm nay con cháu được đi thắp nén hương thơm. Thủ tục hành là chính chứ không phải là hành chính nhà nước

Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thành phố trả lời trường hợp công dân xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng phản ánh về thủ tục thanh toán hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ như sau: Điều 155 Nghị định 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định đối tượng đi thăm viếng được hỗ trợ gồm: 1. Thân nhân liệt sĩ (tối đa 03 người, kể cả trường hợp đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ) hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. 2. Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (tối đa 03 người) được hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Điều 157. Điều kiện thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 1. Điều kiện thăm viếng mộ liệt sĩ a) Liệt sĩ có tên trong danh sách liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ trong nước. b) Liệt sĩ có thông tin địa danh nơi hy sinh trong nước căn cứ một trong các giấy tờ sau: bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc cấp; bản sao được chứng thực từ giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định này. Điều 158. Hồ sơ, thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ 1. Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ các giấy tờ sau: a) Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ theo Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định này. b) Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt sĩ; quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. c) Một trong các giấy tờ sau: - Đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ. - Đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ: giấy xác nhận do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ về việc có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang; bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc cấp; bản sao được chứng thực từ giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giấy giới thiệu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thăm viếng mộ hoặc thuộc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu công dân có đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì đến phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thành phố để thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ theo quy định./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận