Rác thải mgay cổng chào

Ngày phản ánh: 20/11/2022
Địa điểm diễn ra: Nguyên Bình Cao Bằng

Rác

Căn cứ Khoản 4, Điều 7 ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND, ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế vận hành, quản lý, sử dụng Hệ thống kết nối Người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng thì phản ánh của công dân được coi là không hợp lệ và không tiếp nhận, xử lý. Lý do: - Phản ánh không có địa chỉ rõ ràng. - Không có danh tính (số điện thoại, tên cá nhân, đơn vị gửi) khi lựa chọn gửi công khai danh tính.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận