Hiện nay đã hết tháng 6/2021 xin hỏi UBND TP và UBND Tỉnh có duyệt làm đường cho dân không.

Ngày phản ánh: 30/06/2021
Địa điểm diễn ra: Phường Hoà Chung

Mong nhận được câu trả lời của chính quyền.

- Trục đường mà nhân dân phản ánh đã được UBND Thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 13/4/2021. - UBND Thành phố đã tổng hợp danh mục các công trình đưa vào kế hoạch đầu tư công trung han trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới, trong đó có trục đường mà nhân dân phản ánh. Sau khi danh mục được phê duyệt và được cấp kinh phí, UBND Thành phố sẽ triển khai thi công ngay.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận