Chính sách hộ nghèo

Ngày phản ánh: 15/06/2021
Địa điểm diễn ra: Vĩnh quang cao bằng

Điều kiện để trở thành hộ nghèo

Thực hiện theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ : Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản hướng dẫn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận